Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV prijaté pre potreby web stránky www.ebikelucenec.sk

Ochrana údajov týkajúcich sa užívateľov našej web stránky je pre nás najvyššou prioritou, a preto vynakladáme značné úsilie, aby sme Vám pomohli  cítiť sa bezpečne keď nám poskytujete Vaše osobné údaje pri využívaní našich  webových stránok. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú pravidlá a rozsah spracovania Vašich osobných údajov, Vaše práva a naše povinnosti a zodpovednosti ako Prevádzkovateľa.

Prijali sme účinné technické a organizačné opatrenia, podľa najnovších poznatkov,  aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany spracovávaných osobných údajov a tieto údaje zabezpečili proti neoprávnenému prístupu.

Prevádzkovateľom sa podľa týchto zásad ochrany osobných údajov považuje obchodná spoločnosť DG.engineering a.s., sídlom Sládkovičova 5, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 48158658, IČ DPH: SK2120067521, kontaktný e-mail: info@ebikelucenec.sk.

Prevádzkovateľ prevádzkuje a spravuje internetovú stránku na www.ebikelucenec.sk   (ďalej tiež ako „web“).

Právny základ spracúvania osobných údajov

 1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa  zákona  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy,  z titulu oprávneného záujmu zákazníka. Prevádzkovatelia teda spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb, za účelom vytvorenia príležitosti uzatvárať zmluvy uzavreté na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu uvedenom nižšie.

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľom, alebo
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje užívateľov webstránky  za účelom:

 • merania štatistík návštevnosti webovej stránky www.ebikelucenec.sk,
 • vybavenia dopytu odoslaného cez kontaktný formulár

Ak ste súhlasili s tým, aby Vám boli doručované informácie o nových produktoch a špeciálne ponuky, prevádzkovatelia spracovávajú Vaše údaje za účelom zaslania obchodných informácií o súčasných novinkách,  špeciálnych ponukách alebo výpredajoch.

Typ údajov

Prevádzkovateľ za vyššie uvedeným účelom spracováva nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko*,
 • telefónne číslo*, 
 • e-mailová adresa*,
 • ip adresa*

pričom v oboch prípadoch označené údaje (*) sú povinné, ostatné sú poskytované dobrovoľne.

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)  a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Vaše osobné údaje spracovávame s Vašim súhlasom, vyjadreným v momente odoslania kontaktného formulára.

Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľný, avšak odmietnutie udelenia súhlasu Vám neumožní odoslať dopyt cez kontaktný formulár.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva:

 1. súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Oznámenie o odvolaní súhlasu sa môže týkať buď Vami zvoleného účelu spracovania, napr. odvolanie súhlasu na zasielanie obchodných informácií alebo všetkých účelov spracovania. Odvolanie súhlasu na všetky účely spracovania má relevanciu len pri zriadení osobného účtu (registrácie) a znamená, že Váš užívateľský účet na webovej stránke bude vymazaný a Vaše údaje už prevádzkovatelia nebudú spracovávať. Odvolanie súhlasu  nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a  neovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti.
 2. kedykoľvek môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajov nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred podaním žiadosti, tzn. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov má relevanciu len pri zriadení osobného účtu (registrácie) a znamená, že Váš účet na webovej stránke bude vymazaný a prevádzkovatelia už nebudú viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.
 3. kedykoľvek môžete namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov a to úplne alebo vo vzťahu ku konkrétnemu účelu. Takéto námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietok  proti spracúvaniu osobných údajov  má relevanciu len pri zriadení osobného účtu (registrácie) a znamená, že Váš užívateľský účet na webovej stránke bude vymazaný a prevádzkovatelia nebudú už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.
 4. môžete požadovať, aby prevádzkovatelia obmedzili spracúvanie  Vašich osobných údajov, čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu – budú ich spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti.
 5. kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov. Môžete to spraviť aj Vy osobne, po prihlásení sa na webstránku.
 6. máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi. Za týmto účelom nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, špecifikujte obchodné meno a adresu spoločnosti, ktorej máme Vašej údaje preniesť a rozsah údajov, tzn. špecifikujte ktoré údaje máme preniesť. Prenos bude vykonaný elektronicky a to bezodkladne po tom ako nám potvrdíte Vašu žiadosť. Potvrdenie žiadosti je pre nás nevyhnutné, aby bola zabezpečená bezpečnosť údajov a aby sme si boli istí, že žiadosť podala dotknutá osoba.
 7. kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme Vám poskytli informáciu v akom rozsahu spracovávame Vaše osobné údaje.
 8. sme povinní  informovať Vás najneskôr do jedného mesiaca od prijatia každej Vašej žiadosti o krokoch, ktoré sme podnikli.
 9. Máte okrem toho právo obrátiť sa na súd s návrhom, ak ste presvedčený o tom, že pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv alebo právom chránených záujmov a domáhať sa nápravy, príp. právo podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov, pričom v prípade Úradu ide o nasl. kontakt:

Úrad na ochranu osobných údajov

820 07 Bratislava – Ružinov, Hraničná 4826/12

tel.: +421/2323132220

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame do doby, kým nie je Váš užívateľský účet na webstránke vymazaný. Užívateľský účet môže byť vymazaný na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo požiadate o ich vymazanie.

Naše systémy zachovajú také  informácie za účelom archivácie Vašich transakcií  v rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebné  pre uplatnenia nárokov ako napr. právo na  reklamáciu počas záručnej doby, alebo ak to vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní (napr. za účelom riadneho vedenia účtovníctva a archivácie daňových dokladov Vaše osobné údaje archivujeme do doby, ktorú pre tento účel predpisujú platné právne predpisy SR /aktuálne 10 rokov od vystavenia faktúry/ a pod.).

Komunikácia vo vzťahu k osobných údajom

Vaše oznámenie alebo žiadosť súvisiacu s osobnými údajmi môžete poslať prevádzkovateľovi prostredníctvom e-mailovej adresy na info@ebikelucenec.sk

Poverenie na spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovatelia môžu zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodným partnerom v postavení sprostredkovateľa, príp. zamestnancom pokiaľ je to potrebné na uskutočnenie transakcií, napríklad správa web stránky internetového obchodu,  príprava tovaru, ktorý ste si objednali a jeho preprava alebo na oznamovanie obchodných informácií, ktoré pripravia prevádzkovatelia (napr. sa to môže týkať tých užívateľov, ktorí vyjadrili svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií), príp. za účelom vedenia účtovníctva.

Osobné údaje užívateľov nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám, okrem účelov, ktoré sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, čo znamená najmä, že nebudú zdieľané s inými subjektmi za účelom zasielanie marketingových materiálov tretích strán.  

Osobné údaje Užívateľov webstránky nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie, ale podľa možností ani mimo Slovenskej republiky.

Cookies

Na webovej stránke www.ebikelucenec.sk využívame súbory cookies – malé textové súbory, uložené prehliadačom do pamäte zariadenia.

 1. Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
 2. Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo analytické účely.
 3. Externé cookies od spoločnosti Google a ich služby Google Analytics, pre účely merania návštevnosti a štatistík weobvej stránky. Viac informácií o týchto súboroch nájdete na: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 4. Na webovej stránke NEPOUŽÍVAME sledovacie cookies pre cielenú reklamu alebo zber osobných údajov

Používateľ nastavením svojho webového prehliadača udeľuje súhlas s používaním cookies. Vyrozumenie s používaním súborov cookies na webovej stránke www.ebikelucenec.sk udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko v dolnej lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.

Prečo si ponechať zapnuté cookies?

Cookies používame, aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb a obsahu.. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookies je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookies.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

cross